กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองลับแล

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ ได้มีงานเปิดเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  โดยมี คุณกุลยา เรือนทองดี เลขานุการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม , คุณเจษฎา ศรุติสุต  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ ,คุณขันทอง สุทธะ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ,ดร.เรืองเดช วงษ์เหล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชฏัฎอุตรดิตถ์ ร่วมในพิธเปิดพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงผู้นำชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองลับแลและนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าร่วมงาน “ลับแล” เป็นแผ่นดินอันสงบเงียบ ด้วยอ้อมกอดแห่งขุนเขา  เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศ  ด้วยการปั่นจักรยานชมธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ชมสวนผลไม้หลากหลายชนิด เที่ยวชมหมู่บ้านผักดองของขึ้นชื่อของชุมชนบ้านหนอง ที่สั่งสมภูมิปัญญาสืบทอด วิธีการทำต่อกันมามากกว่า ๔๐ ปี  ชมพิพิธภัณฑ์อาจารย์สมชาย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่เก็บรักษาผ้าทอโบราณอายุกว่า ๒๐๐ ปี ชมวิถีชีวิต โรงตากหอมลับแล  พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชาวลับแล บ้านข้าวแคบ อาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมของชาวลับแล แวะวัดเสาหิน โบราณสถานที่สำคัญและงดงามแห่งหนึ่งของอำเภอลับแล ถ่ายภาพประติมากรรมตำนานแม่หม้าย สัญลักษณ์ของการเข้าเขตห้ามพูดโกหก  ชมอุโมงค์ดอกลีลาวดี อุโมงค์ดอกไม้ที่สร้างจากธรรมชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ๕ ทรงปลูกไว้ มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี  วัดม่อนปรางค์ ถนนข้าวแคบ ถนนสายเศรษฐกิจสำคัญที่จำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ดั้งเดิมของชาวลับแล บ้านร้อยปีคุณมงคล แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  จากนั้นแวะชมห้องแถวเรือนไม้เก่า สถาปัตยกรรมแบบโบราณ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของลับแล สถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวทางวัฒนธรรมไว้มากมาย นอกจากนี้ ยังสามารถไปนมัสการและชื่นชมความวิจิตรงดงามของวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์  ปูชนียวัตถุสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดโบราณเก่าแก่ ที่ตั้งของพระวิหารหลวงสถาปัตยกรรมเชียงแสน-ล้านนา และเจดีย์แบบลังกาทรงกลม ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ๓ ชั้น ซึ่งในช่วงวันวิสาขบูชา ทุกปีจะมีการจัดขบวนแห่ผ้าอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม รวมทั้งการแสดงแสง เสียง ในงานประเพณีอัฐมีบูชา หรือ พิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระพุทธเจ้าจำลอง ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ซึ่งยังคงมีเอกลักษณ์และเสน่ห์มิรู้คลายแล้วจะไม่ให้หลงรักเมืองลับแล เมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขา เราสามารถสัมผัสชีวิตอันเรียบง่ายโดยไม่ต้องเร่งรีบเหมือนชีวิตในเมืองใหญ่

โดย คุณกุลยา เรือนทองดี เลขานุการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)   ได้คัดเลือกชุมชนนำร่อง 9 ชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ที่มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ ในด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต  โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ชุมชนละ 1 ล้านบาท  เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกร่วมของชุมชน  อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาจากการเรียนรู้ศักยภาพชองตนเอง โดยนำเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน 

นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวอีกว่า การท่องเที่ยว นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต โดยเรียกการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”  โครงการชุมชนท่องเที่ยวเมืองลับแล เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนเมืองลับแล องค์การเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ และกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนาความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การประชาสัมพันธ์ การบริหารชุมชน การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

นางขันทอง สุทธะ  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ชุมชนท่องเที่ยวเมืองลับแล เขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เป็นพื้นที่ดำเนินการอีกแห่งหนึ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม     วิถีชีวิตที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาส่งเสริมในการท่องเที่ยว อันเป็นการสรางอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และได้รับงบสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 1 ล้านบาท มอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการสืบทอดประเพณี ส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อพัฒนาชุมชนเมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลศรีพนมมาศในการจัดกิจกรรมต่างๆ

สำหรับท่านใดสนใจอยากสัมผัสวิถีแห่งชุมชนเมืองลับแล  สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่  เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ www.e-nu.com หรือ โทร ๐-๕๕๔๓-๑๐๗๖

แผนที่ Google map: 
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel